Lintian Reports

Debian Emacs addons team

At the time of the last Lintian run, the following possible problems were found in packages maintained by Debian Emacs addons team <pkg-emacsen-addons@lists.alioth.debian.org>, listed by source package. See also the full report, including info, experimental and overridden tags. Also see their QA overview.

ace-popup-menu (0.2.1-1) §

aggressive-indent-mode (1.9.0-1) §

avy (0.4.0+git20180322.2d613eb0-1) §

avy-menu (0.1.1-1) §

beacon (1.3.3-1) §

beginend-el (2.0.0-2) §

browse-kill-ring-el (2.0.0-1) §

cider (0.19.0+dfsg-1) §

cider-doc

cycle-quotes (0.1-2) §

debpaste-el (0.1.5-2) §

diffview-el (1.0-1) §

diminish-el (0.45-2) §

discover-my-major (1.0-2) §

ediprolog-el (1.2-1) §

el-mock-el (1.25.1-2) §

elisp-slime-nav (0.9-2) §

elpa-undo-tree (0.6.4-3) §

emacs-anzu (0.62-2) §

emacs-ctable (0.1.2-3) §

emacs-db (0.0.6+git20140421.b3a423f-1) §

emacs-epc (0.1.1-3) §

emacs-helm-ag (0.58-1) §

emacs-ivy (0.10.0+dfsg-1) §

emacs-memoize (1.1-1) §

emacs-noflet (0.0.15-3) §

emacs-openwith (0.8g-3) §

emacs-tablist (0.70-3) §

emacs-uuid (0.0.3~git20120910.1519bfe-1) §

emacs-world-time-mode (0.0.6-2) §

engine-mode (2.0.0-2) §

epl (0.9-1) §

ert-async-el (0.1.2-2) §

esh-help-el (1.0.1-1) §

eshell-bookmark (2.0.0-1) §

eshell-git-prompt (0.1.2-1) §

eshell-prompt-extras (0.96-1) §

eshell-up (0.0.3-2) §

esxml (0.3.4-1) §

evil-el (1.2.12-3) §

evil-paredit-el (0.0.2-2) §

f-el (0.20.0-1) §

faceup (0.0.4-3) §

fill-column-indicator (1.90-1) §

flycheck (31-2) §

flycheck-package (0.12-1) §

geiser (0.8.1-3) §

git-annex-el (1.1-2) §

goto-chg-el (1.6-2) §

helm-projectile (0.14.0-3) §

ht-el (2.2-1) §

ibuffer-projectile (0.2-2) §

ibuffer-vc (0.10-2) §

ido-vertical-mode (0.1.6-2) §

iedit (0.9.9.9-2) §

ilisp (5.12.0+cvs.2004.12.26-27.2) §

ilisp

key-chord-el (0.6-2) §

linum-relative (0.6-1) §

load-relative-el (1.3+repack-1) §

loop-el (1.3-1) §

lua-mode (20151025-3) §

lua-mode

m-buffer-el (0.15-1) §

makey (0.3-2) §

markdown-mode (2.3+154-1) §

message-templ (0.3.20161104-1) §

move-text-el (2.0.8-1) §

muse-el (3.20+dfsg-4) §

muse-el

org-bullets (0.2.4-2) §

parsebib (2.3.1-2) §

persp-projectile (1:0.2.0-2) §

pointback (0.2-2) §

py-autopep8-el (2016.1-1) §

queue-el (0.2-1) §

rainbow-delimiters (2.1.3-3) §

recursive-narrow (20140811.1546-2) §

restart-emacs (0.1.1-2) §

rich-minority (1.0.2-1) §

seq-el (2.20-2) §

solarized-emacs (1.2.2-3) §

systemd-el (1.6-1) §

undercover-el (0.6.1-1) §

verilog-mode (20161124.fd230e6-2) §

verilog-mode

virtualenvwrapper-el (0.1.0-1) §

visual-fill-column (1.11-2) §

ws-butler (0.6-2) §

xml-rpc-el (1.6.12-2) §

ztree (1.0.5-2) §